Seminarji

Mindset - Kako razviti razvijajoče se mišljenje (Growth mindset)

Mindset paradoks: »Največja grožnja uspehu je izogibanje neuspehu« (Carol Dweck 2014)

Razvijajoče se mišljenje je pomemben dejavnik za motivacijo, napredek in učenje. Je del karakterja osebnosti otroka, ki bistveno določa njegovo uspešnost v življenju. Šola je eden izmed okolij, kjer se dijak sooča s svojim mišljenjem (mindsetom) do lastnega učenja ...

Več ...

Prepoznavanje in učenje metakognitivnih veščin pri učencih

Prepoznavanje in učenje metakognitivnih veščin pri učencih

Metakognicija se nanaša učenčevo/dijakovo zavedanje lastnega znanja in kognitivnega delovanja (npr. usmerjenost na nalogo, postavljanje ciljev, načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in refleksija). Metakognitivne veščine so pomemben dejavnik pri učenju in doseganju učnega uspeha.

Metakognitivne veščine se začnejo najhitreje razvijati v poznem otroštvu (10-11 ...

Več ...

Strategije obvladovanja stresa pri pedagoškem delavcu

Delo pedagoškega delavca spada med poklice z največjo stopnjo čustvenega stresa. Dolgotrajni stres močno vpliva na psihofizično zdravje posameznika. Mišljenjski in čustveni vzorci, osebne strategije soočanja s stresom, hormonski odzivi ter čustvena varna povezanost vplivajo na zdravje, zadovoljstvo in delovno uspešnost posameznika.

Vsebina seminarja

Opredelitev stresa ter različnih čustvenih odzivov ...

Več ...

Psihodinamika razreda in moč učitelja

Učitelj je danes pred velikim izzivi pri delu v razredu:

  • kako upravljati s skupino učencev, ki so vrednotno, kulturno, izobrazbeno različni?
  • kako motivirati nemotivirane učence?
  • Kako pristopati k učencem na nivoju razreda, ki imajo vedenjske težave?
  • kako razvijati in ohraniti zdravo psihodinamiko razreda, da bodo lahko učenci napredovali in se ...
Več ...

Delo z družinami - s starši

Kakovostno sodelovanje med vrtcem in starši predstavlja še enega v vrsti varovalnih dejavnikov za preprečevanje rizičnega vedenja pri otrokih. Vendar mora to sodelovanje temeljiti na etičnih vrednotah ter ustreznih mejah med družino in vrtcem. Danes je vse preveč poseganja stašev v kompetence vzgojitelja in vrtca tudi na področja, ki se ...

Več ...

Nemirni in moteči učenci

Učenčevo vedenje je posledica različnih dejavnikov. Ima lahko več funkcij: dobiti, izogniti ali uiti. Na seminarju poskušamo pedagoške delavce opremiti z znanjem in veščinami (praktičnimi strategijami), kako podpreti učenca pri razumevanju socialnih situacij, izražanju svojih potreb in pri učenju bolj prilagojenih načinov socialnega in čustvenega odzivanja. Osrednja nit predavanja je ...

Več ...

Pedagoška komunikacija

Celoten seminar poteka preko komunikacijskih treningov glede na ciljne skupine (starši, otroci, sodelavci). Pedagoški delavci, ki so se udeležili tega seminarja so odnesli veliko praktičnih spoznanj na področju lastne komunikacije (postavljanje pravil, dogovorov, reševanje konfliktnih situacij ...), ozaveščanja lastne nebesedne komunikacije (preko opazovanj konkretnih svetovalnih razgovorov) ter pridobili na občutku lastne ...

Več ...

Nadarjeni učenci v OŠ

Seminar predstavlja enega izmed inkluzivnih pristopov za delo z močnimi področji vseh učencev v osnovni šoli. Usmerjen je v opolnomočenje učenca na področju učnih kompetenc in načinov mišljenja. Pri tem pa učitelju omogoča širok spekter praktične diferenciacije pri pouku.

Vsebina seminarja

Sodobni pristopi pri razvoju nadarjenosti, talentov in močnih področij ...

Več ...

AttachTeam - teambuilding za kolektiv

AttachTeam sloni na sistemu praktičnih vaj in delavnic za izboljšanje povezanosti med posamezniki, ki vpliva na boljše odnose in reševanje konfliktov v delovnem okolju. Nobena tehnika in metoda ni uspešna, če ni odnosa. Posamezniki v skupini gredo skozi vaje vseh naravnih faz razvoja skupine oziroma človekovega vključevanja povezanosti v skupino ...

Več ...